Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot alle onderdelen van deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsmede de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten bij ML Finance Academy, voorzover deze rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker niet toegestaan onderdelen van de website op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden.

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van ML Finance Academy tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening (waaronder advisering) ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. Neemt u contact met ons op voor een advies op maat.

ML Finance Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie of informatie op of via een website waarnaar op deze website verwezen wordt.

Daarnaast is op de ML Finance Academy internetsite de volgende privacy statement van toepassing. ML Finance Academy adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de ML Finance Academy internetsite kennis te nemen.